សេវាកម្ម

CONSULTANCY & INVESTMENT

ARC ផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់ដល់អតិថិជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលចង់វិនិយោគនៅកម្ពុជា។ បើគ្មានការផ្ដល់ដំបូន្មាន និងពេលវេលាស្រាវជ្រាវទេ ការស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិដែលសមស្របទៅតាមការចង់បានសម្រាប់ការវិនិយោគអាចជាំរឿងដែលស្មុគស្មាញខ្លាំង។ ARCផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់អចលនទ្រព្យដែលរួមមានការសិក្សាអំពីទីតាំងសំខាន់ៗដែលត្រូវនឹងតម្រូវការអតិថិជន ឱកាសនៃការវិនិយោគ និងតម្លៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែលកំពុងមាននៅក្នុងទីតាំង ឬតំបន់ជាក់លាក់និងព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ផ្សេងទៀតអំពីការវិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា។

BLOG