សេវាកម្ម

Agency / Broker

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកផ្ទះដ៏ល្អសាកសមបំផុតសម្រាប់គ្រួសារអ្នក សូមស្វាគមន៍មកកាន់ពួកយើង! ហេតុអ្វីត្រូវមករកពួកយើង? យើងនឹងស្វែងរកផ្ទះដែលអ្នកល្អ និងសាកសមបំផុតសមស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ ARC មានអ្នកជំនាញទាំងផ្នែកលក់អចលនទ្រព្យទូទៅនិង ផ្នែកលក់គម្រោងលំនៅដ្ឋាន។ រហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានកសាងទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមអតិថិជននិងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានរបស់យើងជាច្រើនមកហើយ។ យើងមានអចលនទ្រព្យគ្រប់ប្រភេទដូចជា ដីធ្លី ផ្ទះ ផ្ទះល្វែង វីឡា និង ខុនដូរជាច្រើននៅក្នុងដៃរបស់យើង។ ពួកគេមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សក្តានុពលផ្សេងៗគ្នាដែលអ្នករើសរកតំបន់ដែលល្អបំផុតតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ តើអ្នកនៅចាំអីទៀត? សូមឆែកផ្ទះក្នុងក្ដីសុបិន្តរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!

Our Sales Service Included:

 • លំនៅដ្ឋាន
 • ពាណិជ្ជកម្ម
 • គម្រោង
 • ឧស្សាហកម្ម
 • កសិកម្ម

ARC can also help you objectively evaluate buyer proposals, and then, finally, help you close the sale.

 • Free CMA (Comparative Market Analysis).
 • Inside/outside photos in panoramic view placed on (Listing System) and real estate Internet sites and social media. This allows potential buyers to view our seller’s property online.
 • Advertising by Facebook’s boost post,24 khmer,We chat,network,and etc.
 • We design an attractive pamphlet with all property information, room dimensions, tax information, a letter from the seller, and a complete history of the home for potential buyers to read while viewing the property. This pamphlet is for the seller to keep or to give to the new owner when the home sells.
 • Attractive yard signs with flyer attached for potential buyers driving by.
 • Listing flyers distributed to other broker sites.
 • Mail to the potential buyers
 • Excellent follow-up system on each showing.
 • If no contract is submitted within the first listed month, we re-analyze our future marketing procedures with the seller.

Our Clients

J TRUST ROYAL BANK
Prince Bank Plc
ABA
Bredbank (Cambodia) Plc
Vattanac
Maybank (Cambodia) Plc
 Hong Leong Bank (Cambodia) Plc
Union Commercial Bank Plc
CIMB Bank Plc
RHB Indochina Bank Limited
SacomBank (Cambodia) Plc
M.G.N Emperor Bank
ADB
Kookmin Bank Cambodia Plc
Cambodia Asia Bank Ltd
Mother Finance
Rural Development Bank (RDB)
Agribank
Asia Pacific Development Specialized Bank (APD Bank)
Chief Cambodia Specialized Bank Plc
Hattha Kaksekar Limited
Mega International Commercial Bank Co., Ltd
Prasac MFI Ltd