សេវាកម្ម

Valuation

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងតម្លៃអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកនៅក្នុងតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន ទីនេះគឺជាកន្លែងដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកដើម្បីដោះស្រាយរាល់កង្វល់ទាំងអស់នោះ។ យើងមានបទពិសោធន៍និងជំនាញក្នុងការវាយតំលៃអចលនទ្រព្យអស់រយៈពេលមួយទសវត្សមកហើយពីព្រោះយើងមានក្រុមអ្នកវាយតំលៃប្រកបដោយជំនាញនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើង។ ពួកគេពិតជាមានសមត្ថភាពក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យទាក់ទងនឹងតម្លៃទីផ្សារ ពត¬មានអាប់ដេតនៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងស្រុកនិងយុទ្ធសាស្រ្តនៃការវាយតម្លៃ។ យើងមានដៃគូសាជីវកម្មជាច្រើនដូចជាធនាគារពាណិជ្ជកម្ម ស្ថានទូត និងផ្នែកឯកជនដទៃទៀត។ យើងតែងតែផ្តល់ជូននូវតម្លៃដ៏ទីផ្សារត្រឹមត្រូវ អាចទុកចិត្តបាននិងមានតម្លាភាពសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។

Our Approaches to Valuating Property:

  • Cost approach
  • Market comparable approach
  • Discounted cash flow analysis
  • Income approach
  • Modeling for mass appraisal
  • Residual approach
  • A combination of the above mentioned approaches based on specific client needs.

Our Clients

We partner up. We step forward.

J TRUST ROYAL BANK
Prince Bank Plc
ABA
Bredbank (Cambodia) Plc
Vattanac
Maybank (Cambodia) Plc
 Hong Leong Bank (Cambodia) Plc
Union Commercial Bank Plc
CIMB Bank Plc
RHB Indochina Bank Limited
SacomBank (Cambodia) Plc
M.G.N Emperor Bank
ADB
Kookmin Bank Cambodia Plc
Cambodia Asia Bank Ltd
Mother Finance
Rural Development Bank (RDB)
Agribank
Asia Pacific Development Specialized Bank (APD Bank)
Chief Cambodia Specialized Bank Plc
Hattha Kaksekar Limited
Mega International Commercial Bank Co., Ltd
Prasac MFI Ltd