អចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួល

$ 1,000
ឃ្លាំងជួល! នៅលើផ្លូវ២០០៤

លេខកូដ: ARC0414VB

$ 900
ផ្ទះល្វែងជួល! បុរីហុង ឡាយ

លេខកូដ: ARC0253VB

$ 800
ផ្ទះល្វែងជួល! ផ្លូវ2004

លេខកូដ: ARC0168VB